پالایش زیستی و گیاهی محیط های آلوده به آفت كش

پالایش زیستی و گیاهی محیط های آلوده به آفت كش

اطلاعات بیشتر

استفاده از سرما به منظور ذخیره جمعیت دو جنسی زنبور پارازیتوئید

استفاده از سرما به منظور ذخیره جمعیت دو جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Braconidae aphidiiae

اطلاعات بیشتر

ارزیابی واکنش آفتابگردان به تداخل علف های هرز در شرایط کم آبیاری

ارزیابی واکنش آفتابگردان به تداخل علف های هرز در شرایط کم آبیاری

اطلاعات بیشتر

ارزیابی تاثیر رنگ و ارتفاع تله فرمونی دلتا در میزان شکار مینوز گوجه فرنگی به منظور پایش آفت

ارزیابی تاثیر رنگ و ارتفاع تله فرمونی دلتا در میزان شکار مینوز گوجه فرنگی به منظور پایش آفت

اطلاعات بیشتر

معرفی بخش تحقیق و توسعه

بخش تحقیق وتوسعه شرکت اکسیر کشاورزی یک ارتباط سودمند بین دو بخش صنعت و کشاورزی ... 

اطلاعات بیشتر